กดติดตามได้ค่ะ | ช่องนิทานอมยิ้ม

สระในภาษาไทย หมายถึง เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมา ตามหลักของภาษา สระมีความสำคัญมาก เพราะพยัญชนะจำเป็นต้องอาศัยสระ จึงจะสามารถอ่านออกเสียงได้ ตลอดจนทำให้คำๆ นั้นมีความหมายขึ้นมา 

สระภาษาไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1. รูปสระ 

สระมีทั้งหมด 21 รูป โดยแต่ละรูป มีคำเรียกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

รูปสระคำเรียก
ะ วิสรรชนีย์
ั ไม้หันอากาศ หรือ ไม้ผัด
็ ไม้ไต่คู้
ลากข้าง
ิ พินทุ หรือ พิทุอิ
่ ฝนทอง
ฟันหนู
ํ นฤคหิต หรือ หยาดน้ำค้าง
ุ ตีนเหยียด
ู ตีนคู้
เ ไม้หน้า
ใ ไม้ม้วน
ไ ไม้มลาย
โ ไม้โอ
อ ตัวออ
ตัวออ
ตัวออ
ฤ ตัว ฤ (รึ)
ฤๅตัว ฤๅ (รือ)
ฦ ตัว ฦ (ลึ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว
ฦๅ ฦ (ลึ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว

2. เสียงสระ 

เสียงสระในภาษาไทยมี 32 เสียง ดังนี้

อาอิอีอึอือุอู
เอะเอเเอะเเอเอียะเอียเอือะเอือ
อัวะอัวโอะโอเอาะออเออะเออ
อำใอไอเอาฤๅฦๅ

เสียงสระ แบ่งออกเป็น 5 เสียง คือ 

 2.1 สระเสียงสั้น ได้แก่ สระที่ออกเสียงสั้น คือ อะ อิ อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ไอ ใอ เอา

2.2 สระเสียงยาว ได้แก่ สระที่ออกเสียงยาว คือ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤๅ ฦๅ

2.3 สระเดี่ยว ได้แก่ สระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียว ไม่มีเสียงอื่นประสมมี 18 ตัวได้แก่ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เออะ เออ โอะ โอ เอาะ ออ

2.4 สระประสม คือ สระที่มีเสียงสระเดี่ยว 2 ตัวประสมกัน มี 6 ตัวได้แก่

เอียะ เสียง อิ กับ อะ ประสมกัน

เอีย เสียง อี กับ อา ประสมกัน

เอือะ เสียง อึ กับ อะ ประสมกัน

เอือ เสียง อื กับ อา ประสมกัน

อัวะ เสียง อุ กับ อะ ประสมกัน

อัว เสียง อู กับ อา ประสมกัน

2.5 สระเกิน คือ สระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดี่ยว ต่างกันก็แต่ว่าสระเกินจะมีเสียงพยัญชนะประสมหรือสะกดอยู่ด้วย มี 8 ตัว ได้แก่

– ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ (รึ รือ ลึ ลือ) มีเสียงพยัญชนะ ร ล ประสมอยู่

– อำ มีเสียง อะ และพยัญชนะ ม สะกด

– ใอ ไอ มีเสียง อะ และพยัญชนะ ย สะกด (คือ อัย)

– เอา มีเสียง อะ และพยัญชนะ ว สะกด

ทั้งหมดนี้ คือความรู้เกี่ยวกับสระของไทย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน โดยเฉพาะน้องๆ หนูๆ วัยที่กำลังหัดเรียนรู้ทั้งหลาย  ภาษาไทยของเรา เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย และเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอันดีงามที่บ่งบอกถึงชนชาติความเป็นไทย เราคนไทยจงภูมิใจที่ได้มีภาษาเป็นของตนเอง หรือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษไทย