ไทย-ฝรั่งเศส ไทย-อิตาลี ไทย-ลาว ไทย-มาเลเซีย ไทย-สเปน ไทย-อังกฤษ มาเลเซีย-อังกฤษ ลาว-อังกฤษ ไทย-อังกฤษ-ไทย

ดิกชันนารี

ไทย-ลาว

คำที่ คำศัพท์ (VOCABULARY)
  1 อเมริกา (Amērikā)
  2 อเมริกาใต้ (Amērikā Tāi)
  3 อำนาจ (amnāt)
  4 อำนาจอธิปไตย (amnāt athippatai = amnāt athipatai)
  5 อำนาจบริหาร (amnāt børihān)
  6 อำนาจเจริญ (Amnāt Jaroēn)
  7 อำนาจนิติบัญญัติ (amnāt nitibanyat)
  8 อำนาจเผด็จการ (amnāt phadetkān)
  9 อำนาจตุลาการ (amnāt tulākān)
  10 อำเภอ (amphoē)
  11 อำเภอเมือง (amphoē meūang)
  12 อัน (an)
  13 อาณาจักร (ānājak)
  14 อาณาจักรอยุธยา (Ānājak Ayutthayā)
  15 อาณาจักรล้านนา (Ānājak Lānnā)
  16 อาณาจักรสุโขทัย (Ānājak Sukhōthai)
  17 อาณาเขต (ānākhēt)
  18 อนามัย (anāmai)
  19 อันดับ (andap)
  20 อันดับที่ ... (andap thī …)
  21 อ้าง (āng)
  22 อ้างอิง (āng-ing)
  23 อังกฤษ (Angkrit)
  24 อ่างทอง (Āng Thøng)
  25 อันนี้ (an nī)